کیمیا استیمول

بهبود کلیه پارامترهای تولید شامل:

سرعت رشد

ضریب تبدیل غذایی

وزن گیری جوجه ها

افزایش مقاومت بدن در برابر بیماری های عفونی و استرس

بهبود سیستم ایمنی قبل و بعد از واکسیناسیون

افزایش میزان باروری