ب کمپلکس کولین k3

20,000تومان30,000تومان

مزایای ب کمپلکس کولین k3

بهبود رشد پرنده

تقویت سیستم دفاعی

تقویت پرنده های بیمار

بهبود عملکرد کبد

تقویت اندام ها

تقویت پرنده های سینه کاردی شده

 

پاک کردن
ب کمپلکس کولین k3